Regulamin Promocji „NOWE TURBO”

1. WYJAŚNIENIE TERMINÓW:

a. Promocja: Inicjatywa promocyjna przeprowadzana przez Nowe Turbo, mająca na celu nagradzanie
zakupów turbosprężarek w ofercie Nowe Turbo.

b. Uczestnik promocji: Klient zarejestrowany w programie partnerskim, dokonujący zakupu w punkcie
sprzedaży lub u Przedstawiciela Handlowego.

c. Asortyment promocyjny: Wszystkie turbosprężarki sprzedawane w okresie trwania promocji w Nowe Turbo,
określone w regulaminie.

2. ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizator: NT-EP MICHAŁ SZŁAPA, z siedzibą w Łękach, ul. Słoneczna 24, 32-651 Łęki,
NIP: 5492426166.

Przeprowadzający promocję: NT-EP MICHAŁ SZŁAPA, z siedzibą w Łękach, ul. Słoneczna 24, 32-651 Łęki,
NIP: 5492426166.

3. CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja trwa od 01.03.2024 do 31.12.2024 roku, z możliwością przedłużenia przez Organizatora.

4. ZASADY PROMOCJI

a. Dotyczy klientów w programie partnerskim – oferta krajowa

b. Celem promocji jest premiowanie zakupów turbosprężarek znajdujących się w ofercie sieci sprzedaży Nowe Turbo.

c. Platformą informacyjną w ramach promocji jest strona www.noweturbo.pl, która jest obsługiwana przez Prowadzącego promocję.

d. Nagrody będą przyznawane zwycięzcom zgodnie z określonymi zasadami.

e. Asortyment promocyjny obejmuje wszystkie turbosprężarki dostępne w sieci Nowe Turbo, zgrupowane według
poniższych rynków zbytu:

● Osobowe,

● Ciężarowe,

● Autobusy

f. Uczestnikiem promocji może być każdy klient zarejestrowany w programie partnerskim Organizatora promocji i dokonujący zakupów w Nowe Turbo.

g. Po rozstrzygnięciu, Zwycięzcy promocji zostaną niezwłocznie powiadomieni przez Przedstawiciela Handlowego o zdobyciu nagrody.

h. W przypadku braku możliwości kontaktu z danym laureatem, poprzez wskazany przez niego numer telefonu lub adres e-mail, w terminie 5 dni od rozstrzygnięcia promocji, będzie to równoznaczne z rezygnacją z przyznanej nagrody przez laureata.

5. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

a. Uczestnicy promocji otrzymują punkty według poniższych zasad:

Usługa Nowe Turbo Ilość przyznawanych punktów
Jedna turbosprężarka 1

6. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

a. Uczestnicy promocji otrzymują nagrody według poniższych zasad:
Nagroda Wymagana ilość punktów
Latarka czołowa Virone 1
Pakiet 4 sztuk CX80 XBRAKE Cleaner 3
Lampa warsztatowa Yato 5
Klucz udarowy ½ Milwaukee M12 FIWF12-0 10

b. Organizator nie przewiduje wymiany nagród na inne. Nagrody będą przyznawane do wyczerpania zapasów lub
zakończenia trwania promocji.

7. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA PROMOCJI

Do obowiązków Organizatora promocji zalicza się wszelkie czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem promocji, w tym w szczególności:

a. Ogłoszenie promocji i przyznanie nagród dla zwycięzców.

b. Prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej promocji.

c. Nabycie nagród i przekazanie we własnym imieniu nagród zwycięzcom promocji.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA PROMOCJI

Odpowiedzialność Organizatora promocji wobec Uczestników z tytułu promocji w żadnym przypadku nie przekroczy wartości nagród określonych w niniejszym Regulaminie.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

a. Reklamacje związane z udziałem w promocji można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia.

b. Reklamacje należy składać w formie pisemnej i przesłać na adres:

● ul. Słoneczna 24, 32-651 Łęki.

c. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi promocji przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

d. Wszelkie ewentualne spory będą poddane w pierwszej kolejności rozpoznaniu w postępowaniu mediacyjnym, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i postępowania cywilnego.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

b. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich ogłoszenia na Stronie Internetowej.

c. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od promocji bez podania przyczyny, podając odpowiednią informację na stronie głównej www.noweturbo.pl

d. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby nagród.

e. W przypadku sporów oraz jakichkolwiek kwestii nieobjętych niniejszym Regulaminem, wiążącą i ostateczną jest decyzja Organizatora promocji.

f. Wartość nagrody: Klucz udarowy ½ Milwaukee M12 FIWF12-0 + Akumulator Li-ion 12 V, 4.0 AH M12 B4 + Ładowarka 12- 18 V M12-18 C na podstawie informacji z strony www.e-milw.pl według stanu ma dzień 26.02.2023.

g. Każdy uczestnik promocji może otrzymać tylko jedną nagrodę tego samego typu.